H-3200 Gyöngyös Mátrai út 36; Telefon: +36 37 518 300; E-mail: informacio@uni-eszterhazy.hu

2019/2020. őszi félév vizsgaidőszak

Utolsó módosítás: 2019. október 17.

Tájékoztatás a 2019/2020. tanév őszi félévének vizsgaidőszakával kapcsolatosan

 

Vizsgaidőszak:
végzős hallgatóknak 2019. november 25- 2020. január 4.
alsóbb éves (nem januárban záróvizsgázó) hallgatóknak 2019. december 16- 2020. január 25-ig tart.


Vizsgára jelentkezés a Neptunban:
végzős – januárban záróvizsgázó - hallgatóknak november 14. 9.30-tól,
alsóbb éves hallgatóknak

- nappali tagozaton november 28. 9.30-tól

- levelező, távoktatás tagozaton november 29. 9.30-tól.


Figyelem! Gyakorlati jegyet csak az a hallgató szerezhet, vizsgára csak az jelentkezhet, aki valamennyi fennálló tartozását rendezte az egyetem felé. A pénzügyi tartozások a Neptunban a „Pénzügyek" – „Befizetések" lapon olvashatók!


A vizsgáról igazolatlanul távolmaradó hallgató igazgatási díjat (kollokvium esetében 3000 Ft/alkalom, szigorlat esetében 4000 Ft/alkalom) köteles fizetni, amit a vizsgaidőszak lezárása után ír elő az érintettek számára a TO.

 

Ugyanabból a tanegységből tett harmadik vizsgáért 3000 Ft, negyedik és további vizsgáért 5000 Ft térítési díjat köteles fizetni a hallgató.

 

A szóbeli vizsgán valamennyi hallgató a Neptunból nyomtatható eredményértesítő lappal köteles megjelenni (Neptun/Felvett vizsgák/adott tárgy sor végén szereplő + jel /Vizsgabizonylat nyomtatása. Szóbeli vizsgán az oktató az elért érdemjegyet a vizsgalapon és a vizsgabizonylaton egyaránt rögzíti és aláírásával hitelesíti; a hallgató pedig a vizsgalap aláírásával ismeri el a vizsgalappal azonos érdemjegyet tartalmazó vizsgabizonylat átvételét. Az írásbeli vizsgán a hallgató a vizsgalap aláírásával igazolja megjelenését a vizsgán.
Valamennyi számonkérés kezdetekor az oktató a hallgató személyazonosságát A- vagy B-típusú fényképes igazolvány megtekintésével ellenőrzi.
A vizsgaidőszak lezárását követő 10 napon belül a hallgató az oktatónál kifogással élhet a nyilvántartásban szereplő érdemjeggyel szemben. Ezt követően további reklamációra nincs lehetőség, az Oktatási Igazgatóságon lezárják a tavaszi félévet, a hallgató féléves átlaga kiszámításra kerül.


Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy a Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) 27 §. (3) bekezdés értelmében megszűnik a hallgató jogviszonya
e) pont: a második félév vizsgaidőszakának utolsó napján, ha a tanulmányok megkezdését követő első két félévben nem teljesít legalább 15 kreditet,
f) pont: az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, tanulmányi eredménye nem érte el a 2,0 súlyozott tanulmányi átlagot,
c) pont: a 2012/2013. tanév őszi félévében vagy azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt.

 


Tájékoztatom, hogy a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 30. §-a valamint a TVSZ 5. §-a értelmében az egyetem a félév lezárást követően megvizsgálja, hogy:
c) Nftv. 47.§ (3) alapján, ha a hallgató a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott támogatási idő + 2 félév alatt tanulmányait nem tudja befejezni, tanulmányait költségtérítéses/önköltséges képzési formában folytathatja akkor is, ha az Nftv. 47.§ (1) bekezdés szerinti maximum 12 félév állami támogatási időt egyébként még nem merítette ki,
d) Nftv. 47.§ (1) bekezdés szerinti maximum 12 államilag támogatható félévet túllépi.
A fentiek esetén a hallgató a tanulmányait a következő félévben csak költségtérítéses/önköltséges formában folytathatja.


Végzős hallgatók esetében az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzési határideje: 2020. január 4.


A záróvizsgára bocsátás feltétele:
• a végbizonyítvány (abszolutórium) megléte,
• a hallgatónak az adott képzésen nincs fizetési hátraléka, valamint könyvtári tartozása az Egyetem felé,
• a szakdolgozat/diplomamunka/portfólió benyújtása és annak TVSZ szerinti elfogadása.


Záróvizsga-időszak: 2020. január 13-18. A záróvizsgák pontos időpontjait és helyszíneit a szaktanszékek várhatóan november végén a neptun rendszerben teszik közzé.


Oklevélátadó ünnepség várható időpontja campusunkon 2020. február 7-8.


< Vissza