H-3200 Gyöngyös Mátrai út 36; Telefon: +36 37 518 300; E-mail: informacio@uni-eszterhazy.hu

2018-tól visszatéríthető a sikeres nyelvvizsga díja!

Utolsó módosítás: 2019. október 04.

Tájékoztató a támogatás feltételeiről és vizsgadíj visszaigényléséhez szükséges lépésekről

A támogatásra jogosultság megítélése szempontjából első sikeres komplex nyelvvizsgának minősül:

A támogatott nyelvekből 2018. január 1-jét követően elsőként sikeresen megszerzett

- államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex B2 típusú (középfokú) vagy komplex C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsga (a továbbiakban együtt: komplex nyelvvizsga),
- a külön kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint egyesíthető középfokú vagy felsőfokú írásbeli és szóbeli részvizsgák,
- a komplex nyelvvizsgával egyenértékű emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga, továbbá
- a komplex nyelvvizsgának megfelelő, külön kormányrendeletben foglaltak szerint honosított nyelvvizsga.
Támogatott nyelv: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, bolgár, görög, horvát, lengyel, örmény, roma/cigány (romani, illetve beás), román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán, latin, portugál, arab, héber, japán, kínai, holland, finn, ha a vizsga nyelve az érintett személy állampolgársága szerinti ország hivatalos nyelvétől eltérő, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 39. § (1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott nem magyar állampolgárságú személy esetén a magyar nyelv.

Jogosultsági feltételek

Az első sikeres komplex nyelvvizsga díjának megfizetéséhez nyújtott támogatást az a 35 év alatti személy veheti igénybe, aki

- a sikeres komplex nyelvvizsgáról, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapon,
- a komplex nyelvvizsgával egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napján, illetőleg
- a komplex nyelvvizsgának megfelelő, honosított nyelvvizsga esetén a honosítási határozat kiállításának napján
a 35. életévét még nem töltötte be.

Az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga alapján a támogatás azoknak a személyeknek jár, akik a vizsgát térítési díj ellenében tették le.

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a vizsgázó által ténylegesen megfizetett díj, de legfeljebb a díj megfizetése időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg.

Egyesíthető részvizsgák esetén a támogatás maximum összegeként a második sikeres részvizsga díjának megfizetésekor érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-át kell figyelembe venni. Ha az első részvizsga vizsganapja 2018. január 1. előtti, vagy a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között több mint 1 év telt el, akkor a támogatás csak a második részvizsga díja után jár.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege 2017. évben 127.500 Ft, 2018. évben 138.000 Ft, mely alapján a 2017. évben befizetett nyelvvizsga esetén legfeljebb 31.875 Ft, 2018. évben befizetett nyelvvizsga esetén legfeljebb 34.500 Ft összegű támogatás biztosítható.

Az igény előterjesztése

A támogatás iránti kérelem 1 éven belül előterjeszthető, melyet

 - az első sikeres komplex nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától,
 - egyesíthető részvizsgák esetén a második sikeres részvizsga letételét igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától, vagy
 - az érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napjától, illetve
 - a honosítási határozat közlésétől kell számítani. A megjelölt határidő jogvesztő.

A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon. (Postacím: Budapest, 1820)

A kérelemhez mellékelni kell a nyelvvizsga díjának megfizetését igazoló, a vizsgázó nevét is tartalmazó számlák másolatát.

Ez a komplex nyelvvizsga díjára, egyesíthető részvizsgák esetén a részvizsgák díjára, az emelt szintű idegen nyelvi érettségi térítési díjára, vagy a honosítási eljárás díjára vonatkozó számla.

Egyesíthető részvizsgák esetén,

- ha az első részvizsga vizsganapja 2018. január 1. előtti, vagy
- a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között több mint 1 év telt el,
csak a második részvizsga számláját szükséges mellékelni a kérelemhez, mivel támogatás ez esetben csak a második részvizsga díja után jár.

Számla hiányában a vizsgadíj befizetésének igazolására a nyelvvizsgaközpont vagy az Oktatási Hivatal által kiállított igazolás fogadható el.

A támogatás igénylésére a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel jogosultak az alábbiakban felsorolt nem magyar állampolgárságú személyek is (az Nftv. 39. § (1) bekezdés a)-h) pontjában felsorolt nem magyar állampolgárságú személyek):

- az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok állampolgárai, valamint családtagjaik,
- a Magyarország területén élő hontalan, menekült, menedékes, befogadott, bevándorolt, letelepedett személy,
a nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső külföldi állampolgár,
azoknak az országoknak az állampolgárai, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság elve alapján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait,
- a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a továbbiakban: kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező személy,
- a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott – magát magyar nemzetiségűnek valló – harmadik országbeli állampolgár,
- a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár,
- az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár.

A nem magyar állampolgárságú kérelmező által csatolandó további dokumentumok:

A személyazonosság igazolásához az érvényes úti okmány vagy személyazonosító igazolvány, regisztrációs igazolás, vagy a lakcímkártya másolata szükséges.

Amennyiben a kérelmező

- Magyarország területén élő hontalan, menekült, menedékes, befogadott, bevándorolt, letelepedett, vagy
a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár, vagy
- összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár,
akkor ezen tényt igazoló okirat másolatát kell benyújtania.

Az igazolás módja:

A menekült, illetve oltalmazott státuszt a lakóhely szerint illetékes járási hivatal okmányirodai osztálya által kiállított személyazonosító igazolvány,
- a menedékes státuszt a személyazonosító és tartózkodási jogot igazoló okmány, illetve a menedékesként való elismerésről szóló igazolás,
- a befogadott státuszt a menekültügyi hatóság biometrikus adatokat tartalmazó kártya formátumú humanitárius célú tartózkodási engedély,
- a bevándorolt státuszt a biometrikus adatokat tartalmazó kártya, tartózkodási engedély vagy személyi igazolvány,
- a letelepedett státuszt a tartózkodási engedély, vagy a személyazonosító igazolvány,
- a Magyarország területén tartózkodó elismert hontalan személy jogállását az idegenrendészeti hatóság által kiállított humanitárius célú tartózkodási engedély,
- az EU Kék Kártyával rendelkező, az ezen státuszt igazoló tartózkodási engedély,
- az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár ezen státuszt a tartózkodási engedély
másolatának benyújtásával igazolható.

A támogatás folyósítása:

A jogosultság megállapítása esetén a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a határozat kiadását követően 13 napon belül intézkedik a támogatás az ügyfél kérelmében megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő utalásáról.
Forrás:
Új Nemzedék Központ
Magyar Államkincstár - Nyelvvizsga támogatás

Űrlap a támogatás igényléséhez: IDE KATTINTVA

 

 


< Vissza